Mij herinneren wie ik ben – Remembering who I am

Terugvinden van vitaliteit en inspiratie – Finding back my vitality and inspiration

English version below

In dit weekend verkennen we onze schaduw. Wanneer we opgroeien ervaren we dat we meer aanvaard worden als we ‘ongewenste’ emoties onderdrukken: we passen ons aan aan onze omgeving. Die onderdrukte emoties worden onze schaduw (Jung). Ook onze oorspronkelijke vitaliteit en inspiratie – hoe we spontaan en van nature zijn – worden mee onderdrukt. Tot we op een bepaald moment in ons leven voelen dat er iets niet klopt: we worden geconfronteerd met onbestemdheid, vermoeidheid en leegte, en weten niet meer wie we nu eigenlijk zijn en wat we nu eigenlijk willen. Tijdens deze cursus gaan we onszelf herinneren wie we zijn door onze schaduw te verkennen. We werken aan de hand van introspectie in Circles of Trust enerzijds, en schilderen en bewegen vanuit ons onbewuste anderzijds. We herinneren ons we wie we zijn – integreren schaduw – en krijgen duidelijkheid over wat ons te doen staat.

29-31 maart 2019

Een weekend met overnachtingen en maaltijden op een mooie plek in de Vlaamse Ardennen.

Vrijdag

17u      Aankomst en verdeling van kamers

18u     Lichte maaltijd

19u      Inleiding en speelse kennismaking

21u     Meditatie om te intergeren wat is losgemaakt: Yoga Nidra (met Mario Boulez)

Zaterdag

8u        Scribbelen: eerste laag van gedachten wegschrijven + eventuele dromen opschrijven

9u        Ontbijt

10u     Circle of Trust: in een veilige omgeving word je uitgenodigd om schaduw te verkennen. We gaan hierbij onrechtstreeks te werk (onze ziel is verlegen :-)). We vertrekken vanaf een stukje tekst over een schaduwaspect en bespreken op welke manier dat resoneert met onszelf. We getuigen en stellen vragen en dalen af. We komen uit bij aspecten van onze eigen schaduw, die we niet gaan oplossen maar erkennen, integreren. Of schilderen.

12u     Schilderen vanuit het onbewuste: je hoeft niets anders te kunnen dan een penseel vast te houden. Je wordt begeleid om niet je best te doen, om niet met je hoofd te ‘bedenken’ wat je moet schilderen, maar het schilderen als het ware door je heen te laten gebeuren. Het gaat niet om het resultaat maar om het proces. Het resultaat is hoe dan ook interessant en verrassend: op papier te zien en in jezelf voelbaar.

13u      Lunch

15u     Circle of Trust

17u     Mogelijkheid om de spa te gebruiken verderop in de straat, of te gaan wandelen, of te rusten, of om op je eigen manier verder te integreren.

19u     Avondmaaltijd

20u     Bewegen vanuit het onbewuste: we beginnen liggend op de grond, met onze handen op onze buik. We maken fysiek contact met waar schaduw zich zou kunnen verschuilen, met ons krachtcentrum ook, de bron van onze vitaliteit en inspiratie. We blijven laag bij de grond en ontdekken door te bewegen. We herstellen verbinding via ons lichaam (hier gaan we niet met ons hoofd analyseren).

21u   Meditatie om te intergeren wat is losgemaakt: Yoga Nidra (met Mario Boulez)

Zondag

8u        Scribbelen

9u        Ontbijt

10u     Circle of Trust

12u      Schilderen vanuit het onbewuste

13u      Lunch

15u     Circle of Trust

17u     Afsluitend: dank voor het werk dat je gedaan hebt, eerbetoon aan jezelf, je eigen “motto” formuleren.

18u     Afscheid

 

Algemeen

Het weekend wordt geleid door Zoë Joncheere – schrijver, taalkundige, kunstenaar en schaduwverkenner. De meditatie wordt gegeven door Mario Boulez, meditatieleraar.

Dit weekend volg je voor jezelf en gaat over jezelf. In de vrije momenten bewaar je zoveel mogelijk stilte en sereniteit.

Het gaat allemaal over verbinding: in de eerste plaats met jezelf, maar we creëren ook een kleine community tijdens zo een weekend. Wie deelneemt verbindt zich ertoe respectvol om te gaan met de andere deelnemers. Wat we samen beleven gaan we achteraf niet delen met anderen (over je eigen beleving deel je natuurlijk wat je wil met wie je wil).

In de Circles of Trust creëren we aanwezigheid voor elkaar, en niets meer. We gaan elkaar niet herstellen, advies geven of op weg helpen. Omdat het gewoon niet zo werkt. We respecteren ieders eigen proces en vertrouwen op ieders eigen innerlijke leraar. Tijdens de Circle mag je wel over jezelf delen (alleen als je dat wil) en ervoor kiezen om open vragen te krijgen van de andere deelnemers. Je krijgt ook gelegenheid om dingen op te schrijven.

Als het even kan, verbinden we ons ook met de aarde (en met ons primitieve zelf): we lopen zoveel mogelijk rond op blote voeten.

Tenzij het echt niet anders kan, geef je je telefoon in bewaring bij aankomst (of je laat hem gewoon thuis). Thuisblijvers kun je een telefoonnummer geven van ‘de assistent’, zodat je in een dringend geval bereikt kunt worden.

Praktisch

Het weekend gaat door in Le-zen, een retreat center op een heuvel tussen Ronse en Ellezelles.

Max. 8 deelnemers

Lunch en avondmaal worden verzorgd door restaurant/traiteur EnVie: biologisch/vegetarische keuken. Er kan rekening gehouden worden met allergieën (vermeld bij inschrijving).

Deelnemers helpen met klaarzetten voor en opruimen na maaltijden.

Water en thee is er à volonté.

Alle materialen worden voorzien. Breng zelf een deken mee en makkelijke kleren. Bekijk de weersvoorspelling – we gaan ook naar buiten!

Vier deelnemers kunnen een kamer/studio voor zichzelf boeken. Vier deelnemers delen een kamer met iemand anders van hetzelfde geslacht.

Voor de spa betaal je een supplement (€20 p.p. rechtstreeks aan de uitbater)

 

Inschrijven

Privé studio: €355 per persoon
Privé kamer: €330 per persoon
Gedeelde studio: €295 per persoon
Gedeelde kamer: €275 per persoon

Inschrijven doe je via het contactformulier. Geef je voorkeur voor kamer door, en je vragen als je die nog hebt. Je ontvangt een link om je deelname te betalen. Van zodra dat gebeurd is, is je inschrijving definitief.

Wil je graag je verblijf verlengen? Een dag vroeger komen en al beginnen met landen, enkele dagen langer blijven om zelf verder te exploreren? Dat kan. Laat het zo snel mogelijk weten of boek gewoon je extra nachten via de website van Le-zen.


Finding back my vitality and inspiration

In this weekend we explore our shadow. Growing up, we experience that we are more readily accepted when we suppress undesirable emotions: we learn to adapt to our environment. The suppressed emotions become our shadow (Jung). Also our original vitality and inspiration – how we are, spontaneously and by nature – get suppressed at the same time. Until at some point in our lives, we feel something is just not right: we are confronted with feelings of indeterminateness, exhaustion and emptiness, and we no longer know who we actually are and what we actually want. In this training we want to remember who we are by exploring our shadow. We do this by means of introspection in Circles of Trust on the one hand, and by painting and moving from the unconscious on the other hand. We learn to remember who we are – integrate shadow – and find what we have to do.

29-31 of March 2019

A weekend with meals and over night stay.

Friday

17u      Arrival and division of rooms

18u     Light meal

19u      Introduction and playful acquaintance

21u     Meditation to integrate what has been uncovered

Saturday

8u        Scribbling: writing away a first layer of thoughts + possible dreams

9u        Breakfast

10u     Circle of Trust: in a safe space we invite ourselves to explore shadow. We do this in indirect ways (our soul is shy :-)). We start the session with some text (a poem, a story) on a shadow aspect and discuss in what way we feel something within us is resonating. We testify, pose questions and descend. We end up uncovering aspects of our own shadow, that we don’t need to fix but just recognize, integrate. Or paint.

12u     Painting from the unconscious: all you need to be able to, is holding a brush. You are invited to not try your best, to not conceptualize what you should paint, but in stead let painting happen through you. It’s not about the result, it’s about the process. The result is interesting anyhow, and surprising: on the paper, but also within yourself.

13u      Lunch

15u     Circle of Trust

17u     Option to use the spa a bit further in the street, go for a walk, rest, or integrate in your own way.

19u     Dinner

20u     Moving from the unconscious: we start lying on the ground, hands on our belly. We make physical contact with where shadow could be hiding, with our center of being, our source of vitality and inspiration. We stay close to the ground and discover through movement. We repair connection through our bodies (here we don’t use our heads to analyze).

21u   Meditation to integrate what has been uncovered

Sunday

8u        Scribbling

9u        Breakfast

10u     Circle of Trust

12u      Painting from the unconscious

13u      Lunch

15u     Circle of Trust

17u     Closing: thanks for the work you have been doing, honour to yourself, formulation of your “motto”

18u     Goodbye

 

General information

The weekend is facilitated by Zoë Joncheere – writer, linguist, artist and shadow explorer.

This weekend is yours. In your free moments you try to keep it quiet and serene, to get the maximum out of it. (chatting opportunities will come back later)

It’s all about connection: with yourself in the first place, but we also create a small community during the weekend. Participants commit themselves to be respectful towards other participants. What we live together will not be shared afterwards with other people (about you own experience you can of course share whatever you want).

In the Circles of Trust we create presence for each other, and nothing else. We are not going to fix each other, give advise, or show the way. Simply because it doesn’t work like that. We respect everyone’s own process and trust everyone’s own inner teacher. In a Circle you are very welcome to share about yourself (only if you want to) and you may choose to have open questions of other participants. You also have the opportunity to write things down.

Where possible we also connect with Earth (and with our primitive selves): we have a preference for walking barefoot during the weekend.

Unless good reasons, we deposit our telephones upon arrival – or just leave them at home. You could give your people back home the number of ‘the assistent’, so you know you can be reached in case of an emergency.

 

Practical information

The weekend takes place at Le-zen, a retreat center on a hill between Ronse and Ellezelles.

Max. 8 participants.

Lunch and dinner are supplied by EnVie: organic/vegetarian kitchen. It is possible to take into account your allergies (just mention with your registration).

Participants assist with laying the table before and clean up after meals.

Water and tea are provided at any time.

All materials are included. Bring your own little blanket and comfortable clothes. Watch the weather forecast – we also go outside!

Four participants can book their private room/studio. Four participants share a room with someone else (same sex).

For the spa a supplement is asked (€20 p.p. to be payed directly to the owner).

 

Registration

Private studio: €355 per person
Private room: €330 per person
Shared studio: €295 per person
Shared room: €275 per person

Send your questions or registration with the contact form. Mention your room preference. You will receive a link to pay. Once this is done, your registration is complete.

It is possible to lengthen your stay: come a day earlier to start landing, or stay some time longer to explore a bit further. Let us know as soon as possible or book your extra nights on the website of Le-zen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *